user
Temadag om ventilation, indeklima og energi

Temadag om ventilation, indeklima og energi

Temadag om ventilation, indeklima og energi

Ventilation spiller en central rolle i byggeriet til sikring af et godt indeklima.

Det gælder især i forhold til luftkvalitet, hvor emissioner fra mange forskellige kilder både i og udenfor bygningen skal håndteres og fjernes fra indeklimaet. Men af hensyn til energiforbruget kan det være vanskeligt at finde det rette ventilationsniveau i praksis. Vi kan ofte kun få en indikation af luftkvaliteten med de sensorer, der er tilgængelige til en overkommelig pris, og måske er det bedre for både energiforbrug og luftkvalitet at rense luften end at udskifte den.

Men det gælder også i forhold til termisk komfort. Vi har med succes reduceret varmeforbruget i byggeriet, men desværre har det medført, at mange bygninger i perioder lider under høje indetemperaturer. I Danmark, hvor udeklimaet stort set altid er køligt, er der store muligheder for at bruge udeluften til at køle bygningerne – men kan vi gøre det uden energiforbrug.

Danmark har igennem de sidste år med støtte fra EUDP deltaget i en række internationale forskningsprojekter initieret af IEA indenfor samarbejdsprogrammet ”Energy in Buildings and Communities”, der har haft fokus på etablering af ny viden og udvikle nye ventilationsløsninger til reduktion af energiforbruget og forbedring af indeklimaet i byggeriet.

På temadagen vil de danske deltagere præsentere de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche.

Temadagen afholdes online torsdag 1. oktober 2020 kl. 9.00-16.30.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Se hele programmet på: Temadag om ventilation, indeklima og energi

Arrangementet er arrangeret af BUILD, Aalborg Universitet.

Hos Danvak holder vi også løbende kurser. Find vores kurser i ventilation her.

Vi har i forvejen stor glæde af Per Heiselbergs bidrag i Danvaks bestyrelse og ønsker Per et stort tillykke med gårdsdagens udnævnelse som medlem af Klimarådet.

Det er vigtigt at sætte fokus på reducering af bygningernes udledning af drivhusgasser, som også er et af Danvaks mærkesager. Og netop dét har Per Heiselberg stor indsigt i kva hans mange års forskningsarbejde i bygningers energieffektivitet og energiforbrug.

Den nye klimalov giver plads til yderligere to rådsmedlemmer, hvoraf Per Heiselberg har besat den ene plads som ekspert på bygningsområdet.

Læs hele artiklen om denne udvidelse her

 

Vi oplever at fejl-design af de tekniske installationer i et byggeri udgør en væsentlig parameter for dårlig drift og øget energiforbrug i bygninger. Ofte medfører det, at de tekniske installationer skal modificeres med øget klimabelastning til følge. Hertil kommer selve installationen af de tekniske installationer, som i mange tilfælde ikke udføres i henhold til gældende beskrivelser og krav, hvilket ligeledes kan have en negativ indflydelse på klimabelastningen.

I vores notat til udvalgte medlemmer af Klimapartnerskaberne er vi kommet med anbefalinger til, hvad der skal sættes fokus på for at nedbringe byggeriets CO2 belastning:

 

1) Krav om at anlægsbudget samt drift- og vedligeholdelsesbudget bliver lagt sammen.

At man i dag adskiller byggeriets anlægsøkonomi og driftsøkonomi gør, at der under anlægsfasen ikke sættes tilstrækkelig fokus på at benytte de bedste løsninger ud fra en vedligeholdelsesmæssig betragtning. Det medfører ofte et øget energiforbrug og dermed forøgelse af CO2 udledningen over hele byggeriets levetid.

Fra de udførende parters side, er der i dag ikke tilstrækkelig fokus på design af de tekniske installationer, der tager hensyn til drift og brugervenlighed, hvilket ofte initierer et øget materialeforbrug til ombygning af de tekniske installationer efter byggeriets færdiggørelse og dermed øget CO2 udledning grundet fabrikationen af nye materialer til ombygning af de tekniske installationer.

 

2) Krav om et efteruddannelsespointsystem og/eller certificering/autorisation for alle, der beskæftiger sig med tekniske installationer i byggeriet.

Vi oplever at mange ingeniører, maskinmestre, installatører og håndværkere, der er involveret i byggeriet, ikke holder sig opdateret på den seneste nye udvikling på området omkring produkter, retningslinjer og krav. Dette resulterer ofte i fejldesign, ikke-korrekte udførte installationer og forkert drift af de tekniske anlæg, hvilket har en ikke uvæsentlig indflydelse på CO2 udledningen og energieffektiviteten. Fejldesign medfører, at de tekniske anlæg ikke kører energimæssigt optimalt og medfører gener for brugeren af bygningen.

For at afhjælpe ovenstående foreslår Danvak, at der indføres efteruddannelseskrav, et efteruddannelses-pointsystem og en tvungen bæredygtighedscertificering. Alle der beskæftiger sig med de tekniske installationer i byggeriet skal løbende efteruddanne sig og optjene et vist antal point. Optjente point udløber efter en tidsbestemt periode, hvorefter man skal vedligeholde disse point. Dette gør, at man løbende skal opkvalificere sig. Hermed opnår man en bedre forståelse for byggeriets tekniske løsninger samt et øget engagement, og vi kan dermed komme tættere på et byggeri, der er korrekt udført første gang.

 

3) Tvunget eftersyn og/eller renovering af tekniske anlæg med henblik på energi-effektivisering.

Vi ser, at en stor andel af den gamle bygningsmasse har et højt energiforbrug og dårligt indeklima i både statsligt- og kommunalt regi samt i gamle beboelsesejendomme. En stor andel af de tekniske anlæg i disse bygninger kører ikke optimalt og har et stort behov for renovering. Ca. 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygninger, her kan der sættes ind med energi-renoveringer og konverteringer med nedsætning af CO2 til følge.

Som eksempler på området, der har været negligeret gennem mange år, men nu er afgørende for en fortsat energibesparelse i byggeriet og energiforsyningssystemet, kan nævnes:

 

4) Tvungen commissioning på alle byggerier over hele byggeriets løbetid og krav om fagtilsyn.

På nutidens byggeprojekter opstår der ofte fejl i kommunikationen, samarbejdsvanskeligheder samt tekniske og installationsmæssige fejl. Ved at indføre yderligere skærpede krav om commissioning af en uvildig tredje part på alle byggeprojekter, vil man kunne fange en lang række fejl i løbet af byggeriets forskellige faser. Vi anbefaler mere teknisk tilsyn, og at den offentlige bygherre har væsentlig større teknisk indsigt end tilfældet er i dag.

 

Ovenstående betyder at Danvak anbefaler en revidering af BR18 med fokus på:

I Danvak arbejder vi på at styrke kompetencerne hos vores medlemmer og andre i branchen for at sikre et godt indeklima, energieffektivitet og byggeriets minimale klimapåvirkning. Vi har fokus på, at få temaer på dagsordenen i Klimapartnerskaberne for et bedre byggeri i Danmark til fordel for klimaet, samfundsøkonomien og velvære i bygningerne.

Vi oplever at fejl-design af de tekniske installationer i et byggeri udgør en væsentlig parameter for dårlig drift og øget energiforbrug i bygninger. Ofte medfører det, at de tekniske installationer skal modificeres med øget klimabelastning til følge. Hertil kommer selve installationen af de tekniske installationer, som i mange tilfælde ikke udføres i henhold til gældende beskrivelser og krav, hvilket ligeledes kan have en negativ indflydelse på klimabelastningen.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks