user
Danvak har fokus på regeringens klimapartnerskaber

Danvak har fokus på regeringens klimapartnerskaber

Danvak har fokus på regeringens klimapartnerskaber

Vi oplever at fejl-design af de tekniske installationer i et byggeri udgør en væsentlig parameter for dårlig drift og øget energiforbrug i bygninger. Ofte medfører det, at de tekniske installationer skal modificeres med øget klimabelastning til følge. Hertil kommer selve installationen af de tekniske installationer, som i mange tilfælde ikke udføres i henhold til gældende beskrivelser og krav, hvilket ligeledes kan have en negativ indflydelse på klimabelastningen.

I vores notat til udvalgte medlemmer af Klimapartnerskaberne er vi kommet med anbefalinger til, hvad der skal sættes fokus på for at nedbringe byggeriets CO2 belastning:

 

1) Krav om at anlægsbudget samt drift- og vedligeholdelsesbudget bliver lagt sammen.

At man i dag adskiller byggeriets anlægsøkonomi og driftsøkonomi gør, at der under anlægsfasen ikke sættes tilstrækkelig fokus på at benytte de bedste løsninger ud fra en vedligeholdelsesmæssig betragtning. Det medfører ofte et øget energiforbrug og dermed forøgelse af CO2 udledningen over hele byggeriets levetid.

Fra de udførende parters side, er der i dag ikke tilstrækkelig fokus på design af de tekniske installationer, der tager hensyn til drift og brugervenlighed, hvilket ofte initierer et øget materialeforbrug til ombygning af de tekniske installationer efter byggeriets færdiggørelse og dermed øget CO2 udledning grundet fabrikationen af nye materialer til ombygning af de tekniske installationer.

 

2) Krav om et efteruddannelsespointsystem og/eller certificering/autorisation for alle, der beskæftiger sig med tekniske installationer i byggeriet.

Vi oplever at mange ingeniører, maskinmestre, installatører og håndværkere, der er involveret i byggeriet, ikke holder sig opdateret på den seneste nye udvikling på området omkring produkter, retningslinjer og krav. Dette resulterer ofte i fejldesign, ikke-korrekte udførte installationer og forkert drift af de tekniske anlæg, hvilket har en ikke uvæsentlig indflydelse på CO2 udledningen og energieffektiviteten. Fejldesign medfører, at de tekniske anlæg ikke kører energimæssigt optimalt og medfører gener for brugeren af bygningen.

For at afhjælpe ovenstående foreslår Danvak, at der indføres efteruddannelseskrav, et efteruddannelses-pointsystem og en tvungen bæredygtighedscertificering. Alle der beskæftiger sig med de tekniske installationer i byggeriet skal løbende efteruddanne sig og optjene et vist antal point. Optjente point udløber efter en tidsbestemt periode, hvorefter man skal vedligeholde disse point. Dette gør, at man løbende skal opkvalificere sig. Hermed opnår man en bedre forståelse for byggeriets tekniske løsninger samt et øget engagement, og vi kan dermed komme tættere på et byggeri, der er korrekt udført første gang.

 

3) Tvunget eftersyn og/eller renovering af tekniske anlæg med henblik på energi-effektivisering.

Vi ser, at en stor andel af den gamle bygningsmasse har et højt energiforbrug og dårligt indeklima i både statsligt- og kommunalt regi samt i gamle beboelsesejendomme. En stor andel af de tekniske anlæg i disse bygninger kører ikke optimalt og har et stort behov for renovering. Ca. 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygninger, her kan der sættes ind med energi-renoveringer og konverteringer med nedsætning af CO2 til følge.

Som eksempler på området, der har været negligeret gennem mange år, men nu er afgørende for en fortsat energibesparelse i byggeriet og energiforsyningssystemet, kan nævnes:

 

4) Tvungen commissioning på alle byggerier over hele byggeriets løbetid og krav om fagtilsyn.

På nutidens byggeprojekter opstår der ofte fejl i kommunikationen, samarbejdsvanskeligheder samt tekniske og installationsmæssige fejl. Ved at indføre yderligere skærpede krav om commissioning af en uvildig tredje part på alle byggeprojekter, vil man kunne fange en lang række fejl i løbet af byggeriets forskellige faser. Vi anbefaler mere teknisk tilsyn, og at den offentlige bygherre har væsentlig større teknisk indsigt end tilfældet er i dag.

 

Ovenstående betyder at Danvak anbefaler en revidering af BR18 med fokus på:

I Danvak arbejder vi på at styrke kompetencerne hos vores medlemmer og andre i branchen for at sikre et godt indeklima, energieffektivitet og byggeriets minimale klimapåvirkning. Vi har fokus på, at få temaer på dagsordenen i Klimapartnerskaberne for et bedre byggeri i Danmark til fordel for klimaet, samfundsøkonomien og velvære i bygningerne.

Vi oplever at fejl-design af de tekniske installationer i et byggeri udgør en væsentlig parameter for dårlig drift og øget energiforbrug i bygninger. Ofte medfører det, at de tekniske installationer skal modificeres med øget klimabelastning til følge. Hertil kommer selve installationen af de tekniske installationer, som i mange tilfælde ikke udføres i henhold til gældende beskrivelser og krav, hvilket ligeledes kan have en negativ indflydelse på klimabelastningen.

Læs hele artiklen skrevet at Mikkel Weber Sandahl fra Bygge- og Anlægsavisen, hvor du kan få Claus Andreassons bud på, hvordan man opnår bedre byggerier i Danmark:

 

 

Danvak har udviklet et kursus i commissioning af bygninger i samarbejde med Ole Teisen, chefrådgiver fra Sweco A/S og Christian Hansen, konsulent i bygningsautomatik og commissioning fra Orbicon A/S.

Kurset er opbygget i to moduler, hver af to dages varighed, som bliver afholdt med ca. fire ugers mellemrum. På kurset får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i commissioning-processen. Du får indblik i commissioning aktiviteterne i alle byggeriets faser lige fra aftaler og kontrakter med interessenter til et år inde i driftsfasen, såsom:

  1. Hvad det indebærer for bæredygtighed og bygningsværdi, at byggeriet gennemgår commissioning-processen til bygninger i henhold til Dansk Standard DS 3090
  2. Hvorledes du indtræder i rollen som leder eller specialist i commissioning-processen.
  3. Hvad bygherrens fordele og investering indebærer samt bygherrens egen rolle i commissioning-processen.
  4. Hvad driftsherren skal være opmærksom på i bygherrens commissioning-proces, samt hvad driften selv skal yde for at få varigt udbytte af commissioning-processen.
  5. Hvad de projekterendes rolle er i commissioning-processen, hvad der skal tilføjes i deres aftaler for at det lykkes – både for bygherren, for de projekterende selv og alle andre interessenter.
  6. Hvad entreprenører og leverandører skal byde ind med som professionelle deltagere i bygherrens commissioning-proces, hvad der skal stå i deres aftaler for at bygherren får sine krav opfyldt, og de udførende selv afleverer gnidningsfrit og minimerer garantiudkald.

Commissioning kurset afholdes i:

Vejle
Tid: 3. – 4. september 2019 og 30. september – 1. oktober 2019
Sted: Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Aktivitetsnr.: 19044 – tilmeld dig her

Glostrup
Tid: 17. – 18. september 2019 og 7. – 8. oktober 2019
Sted: Teknik Arbejdsgiverne, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
Aktivitetsnr.: 19043 – tilmeld dig her

Danvak har indgået samarbejde med to udbydere af commissioning-værktøjer.

Kig nærmere på:

CX Manager, som er et online program til at styre alle dine Commissioning projekter. Få adgang til Commissioning værktøjerne fra den Danske Standard DS3090 og den Amerikanske Guideline 0-2013, som sikrer, at du kommer godt i mål med din Commissioning proces.

CXweb Projekt, som er et digitalt projektstyringsværktøj, der involverer alle aktører i byggebranchen. Værktøjet er bygget op omkring commissioning-processen og sætter derfor fokus på transparent tværfaglig kommunikation og grundig dokumentation.

Vi afholder også kurser i commissioning.

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks