user

Generalforsamling i VVS Teknisk Forening den 26. marts 2024

Generalforsamlingen for VVS Teknisk Forening bliver afholdt tirsdag den 26. marts 2024 kl. 15 til 16 på adressen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via Danvaks website under Aktiviteter – Generalforsamling 2024 –  følg dette link

Dagsorden for Generalforsamling i VVS Teknisk Forening tirsdag den 26. marts 2024

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2023
 4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende års budget (2024) og næste års budget (2025) samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter for 2025
 5. Forslag fremsat af bestyrelsen
  1. Ændring af vedtægter for VVSTF, så generalforsamlinger kan holdes digitalt
 6. Forslag fremsat af medlemmerne
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af statsautoriseret revisor
 10. Eventuelt

 

Pkt. 5, stk. 1 Ændringsforslag

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændringer i gældende vedtægter:

Under VVS Teksnisk Forenings vedtægter #Generalforsamlinger” § 11 tilføjes nedenstående tekst markeret med fed. Der indføres tre nye afsnit og eksisterende punkters nummerering ændres. § 11 foreslås at komme til at lyde som følger:

Generalforsamlinger

§ 11

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året mellem medio februar og ultimo april. Bestyrelsen er pligtig til skriftligt at indkalde foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling med mindst 1 måneds varsel, samt ved samme lejlighed at meddele den for generalforsamlingen gældende dagsorden og bestyrelses forslag til besættelsen af ledige, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter. Alle skriftlige underretninger kan ske via foreningens hjemmeside eller i et medlemsblad for. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen skal dog offentliggøres i foreningens medlemsblad, på foreningens hjemmeside under nyheder, pr. e-mail eller pr. brev.
 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på en generalforsamling gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse. Oplysninger herom skal gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen i sin helhed skal afvikles elektronisk.
 3. Forslag som ønskes fremsat og behandlet på general- forsamlingen, under pkt. 6, 7 og 8, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 15. januar.
 4. Det påhviler bestyrelsen på generalforsamlingen at af- lægge beretning og regnskab for det sidst forløbne regnskabsår, som er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at tilsende medlemmerne en udskrift af det afsluttede og reviderede regnskab senest 7 dage inden generalforsamlingen eller at offentlig gøre regnskabet på foreningens hjemmeside.
 5. Revision af regnskabet sker ved en statsautoriseret revisor som af generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen. Revisoren kan genvælges.
 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen enten på dennes foranledning eller efter begæring fra mindst 5 % af foreningens ordinære medlemmer. Indkaldelse sker i øvrigt efter samme retningslinjer som i § 11 stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og med højst 2 måneders varsel.
 7. En ekstraordinær generalforsamling afvikles i øvrigt efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til fremmøde og elektronisk afvikling, jf. § 11.3. – 11.4

 

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg til bestyrelsen for VVS Teknisk Forening:

 1. Tommy Christiansen, Swegon A/S – genvalg
 2. Mikkel K. Kragh, Department of Civil and Architectural Engineering, AAU – genvalg
 3. Simon O. Rasmussen, TEKNIQ Arbejdsgiverne – genvalg

Bestyrelsen indstiller følgende kandidat til suppleant til bestyrelsen for VVS Teknisk Forening:

 1. Jesper Andreasen, Artelia Group, – genvalg

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks