user

Ordinær generalforsamling i VVS Teknisk Forening 2024

Formand Ane Buch indkalder hermed til ordinær generalforsamling i VVS Teknisk Forening den 26. marts 2024 kl. 15:00 – 16:00 i IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V.

Bestyrelsesmedlemmerne i VVS Teknisk forening vil være tilstede på generalforsamlingen samt de personer, som er indstillet til valg. Sidste frist for tilmelding er den 19. marts 2024.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2023
 4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende (2024) års budget og næste års (2025)
  samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter for 2025.
 5. Forslag fremsat af bestyrelsen
  1. Ændring af vedtægter for VVS Teknisk Forening så generalforsamlinger kan holdes digitalt
 6. Forslag fremsat af medlemmerne
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af statsautoriseret revisor
 10. Eventuelt

 

Pkt. 5 stk. 1 Ændringsforslag:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændringer i gældende vedtægter:

I VVS Teknisk Forenings vedtægter under punktet  ”Generalforsamlinger” §11 tilføjes nedenstående tekst markeret med fed. Der indføres tre nye afsnit og eksisterende punkters nummerering ændres.

Generalforsamlinger
§11

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året mellem medio februar og ultimo april. Bestyrelsen er pligtig til skriftligt at indkalde foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling med mindst 1 måneds varsel, samt ved samme lejlighed at meddele den for generalforsamlingen gældende dagsorden og bestyrelses forslag til besættelsen af ledige, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter. Alle skriftlige underretninger kan ske via foreningens hjemmeside eller i et medlemsblad for foreningen.
  Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen skal enten offentliggøres i foreningens medlemsblad, på foreningens hjemmeside under nyheder, pr. e-mail eller pr. brev.
 3. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på en generalforsamling gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse. Oplysninger herom skal gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen i sin helhed skal afvikles elektronisk.
 5. Forslag som ønskes fremsat og behandlet på general- forsamlingen, under pkt. 6, 7 og 8, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 15. januar.
 6. Det påhviler bestyrelsen på generalforsamlingen at af- lægge beretning og regnskab for det sidst forløbne regnskabsår, som er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at tilsende medlemmerne en udskrift af det afsluttede og reviderede regnskab senest 7 dage inden generalforsamlingen eller at offentlig gøre regnskabet på foreningens hjemmeside.
 7. Revision af regnskabet sker ved en statsautoriseret revisor som af generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen. Revisoren kan genvælges.
 8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen enten på dennes foranledning eller efter begæring fra mindst 5 % af foreningens ordinære medlemmer. Indkaldelse sker i øvrigt efter samme retningslinjer som i § 11 stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og med højst 2 måneders varsel.
 9. En ekstraordinær generalforsamling afvikles i øvrigt efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til fremmøde og elektronisk afvikling, jf. §11.3. – 11.4.

 

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg til bestyrelsen for VVS Teknisk Forening:

 1. Tommy Christiansen, Swegon A/S – genvalg
 2. Mikkel K. Kragh, Department of Civil and Architectural Engineering, AAU – genvalg
 3. Simon O. Rasmussen, TEKNIQ Arbejdsgiverne – genvalg

Bestyrelsen indstiller følgende kandidat til suppleant til bestyrelsen for VVS Teknisk Forening:

 1. Jesper Andreasen, Artelia Group, – genvalg

Tilmeld dig Danvaks nyhedsbrev

Modtag nyheder om alle Danvaks aktiviteter direkte i din mailboks