user

Danvak Dagen 2021

2021-09-29 08:00:00 2021-09-29 17:30:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2021 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
29 / 09 - 2021
Dato for arrangement
08:00
Id for arrangement
KF 21401

Vi glæder os til at byde dig velkommen til dette års udgave af Danvak Dagen.

Her vil du blandt andet få svarene på flg. spørgsmål:

 • Hvordan sikrer vi, at byggeriet nedsætter sin klimabelastning markant, og hvilke løsninger skal der udvikles og ikke mindst implementeres for, at vi kan klimarenovere den danske bygningsmasse?
 • Hvordan bliver vi bedre til at bygge ”rigtigt” første gang?
 • Og hvordan vil vi efterleve EU’s krav til renovering af eksisterende byggeri?

Du kan forvente at blive klædt godt på til fremtidens udfordringer i byggeriet – og du kommer på omgangshøjde med den seneste udvikling på området.

Dagens højdepunkter:

 • Paneldebat om den fremtidige klima-renovering af byggeriet i Danmark
  Vi har inviteret udvalgte politikere og repræsentanter for byggebranchen til at komme med deres anbefalinger på, hvordan vi i Danmark kan efterkomme Europa kommissionens målsætning om at 35 mill. bygninger i Europa skal klimarenoveres inden 2030.
 • Udstilling med nye produkter og serviceydelser
 • Præsentation af spændende forskningsprojekt – dette års modtager af P.O. Fangers Forskningslegat
 • Spor-indlæg
  Eftermiddagens program er udelukkende sammensat på baggrund af ønsker fra vores medlemmer med højaktuelle og relevante emner
 • Tænk Vildt! Foredrag med Rane Willerslev

Læs mere om Danvak Dagen i denne brochure:

Program

Konferenceudvalget, som består af specialister fra Niras A/S, BUILD Aalborg Universitet, Cowi A/S og Energy Cluster Denmark, har sammensat et spændende program for dagen.

 

Kl.

Program

08:00 Registrering, morgenkaffe og udstilling
08:30

Velkomst

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

08:35

Udstiller præsentationer

09:05

Præsentation af Danvak COVID-19 projekt støttet af Realdania

Et tværfagligt samarbejde mellem arkitekter, læger og ventilationsteknikere, skal gøre os klogere på, hvordan fremtidens byggerier skal konstrueres, så man kan forebygge og reducere eventuel smittespredning. 

Få resultatet af rapporten, som konkluderer på, hvordan man skal forholde sig indendørs for at eliminere en eventuel smitterisiko. Rapporten giver også anbefalinger til, hvor der mangler forskning på området, så der kan igangsættes nogle initiativer, der kan forbedre komfort og sundheden for brugerne af bygningerne.

09:45 Kaffepause / Udstilling

Med udgangspunkt i den fremtidige klima-renovering af byggeriet i Danmark har vi inviteret udvalgte politikere og repræsentanter fra byggebranchen til at deltage i formiddagens paneldebat.

Her holder hver repræsentant et kort indlæg og deltager efterfølgende i paneldebatten, som bliver faciliteret af Lars Gunnarsen, Professor ved BUILD, AAU.

Vi debatterer om EU’s ”A Renovation Wave for Europe”, hvilken betydning har den i Danmark. Hvad der skal til, for at vi kan igangsætte renoveringen af det eksisterende byggeri, og dermed få et bedre og mere energivenligt byggeri i Danmark.

Vi sætter også fokus på bæredygtigheden i relation til miljø, sundhed og økonomi, og hvordan vi kan opnå de danske klimamålsætninger om bl.a. en reduktion af CO2-udslippet med 70% i 2030 og et energiforbrug i 2050 baseret på 100% vedvarende energikilder.

10:05

Politikerne om byggeriet

Hvordan vil vi efterleve EU’s krav til renovering af eksisterende byggeri, eller skal vi gå endnu længere? Hvordan sikrer vi de nødvendige investeringer/omstillinger i byggeriet for at opnå de nødvendige klimamål? Hvordan vil politikerne sikre bæredygtighed i byggeriet og specielt i renoveringen? Hvad skal vi skrue på? Øgede støtteordninger? Afgifter i forhold til byggematerialernes og bygningsdriftens klimabelastninger? Skal vi lovgive og hvordan? Bygningsreglementet?

Socialdemokratiet: Tanja Larsson, folketingsmedlem

Det Konservative Folkeparti: Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet

10:29

Hvad kan byggeriets praktikere byde ind med?

Byggeriets praktikere ligger inde med nøglen til at bygge kvalitet. Det handler om at bringe de rette kompetencer i spil tidligt i en byggeproces. Det handler om kompetencer hos dem, der projekterer, og dem der udfører samt dem der leverer materialer og løsninger.

Er vi gode nok til at bringe alle kompetencer i spil hele vejen gennem byggeriets faser, når der skal bygges og renoveres? Målet er at levere kvalitetsbyggeri, der lever op til vores kunders forventninger samtidig med, at vi leverer på dagsordener som sundt indeklima, lavt energiforbrug samt løsninger, der understøtter den grønne omstillings krav til klimavenligt byggeri med lav CO2 belastning.

Michael H. Nielsen, Bestyrelsesmedlem, Danvak, og underdirektør i DI og Branchefællesskabet DI Dansk Byggeri

10:41

Energispild i de offentlige og almene bygninger!

SYNERGI, som er en interesseorganisation etableret af store danske producenter, hvad er deres interesse i energieffektivitet i form af en seriøs renoveringsstrategi. Hvad skal der til, og hvordan ser de, at man i Danmark kan implementere EU’s beslutning om renovering af eksisterende byggeri i Europa?

Hvilken betydning har renovering set i lyset af energieffektivitet og en klimavenlig fremtid? Hvilke krav stiller producenterne til politikkerne for at opnå øget energieffektivitet og bæredygtighed? Hvilket potentiale har et bæredygtighedsreguleret hjemmemarked for producenternes eksportmuligheder?

Bendt Bendtsen, Bestyrelsesformand, SYNERGI

10:53

Bygge- og anlægsbranchen om renovering af eksisterende bygninger

Hvis man fra dansk politisk side efterlever EU-kravet om renovering – hvilke krav og hurdler ser WE BUILD DENMARK, som repræsentant for bygge- og anlægsbranchen, der ligger i dette?

Kan vi, set med bygge- og anlægsbranchens øjne, opnå regeringens klimamål på 70% CO2 reduktion i 2030? Hvilke krav vil bygge- og anlægsbranchen stille rent politisk? Er de politisk bestemte bygge- og renoveringsbudgetter en potentiel showstopper?

Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs, NCC

 11:05

Paneldebat med politikere og repræsentanter fra byggebranchen

Faciliteret af Lars Gunnarsen, Professor, BUILD AAU

11:35

P. Ole Fangers forskningslegat

Overrækkelse af professor P. Ole Fangers forskningslegat til en lovende ph.d. -studerende. Legatet, som er på kr. 25.000, er øremærket til at dække udgifter til rejser, studieophold og konferencer i ind- og udland inden for områderne indeklima og energi.

Få en præsentation af dette års vinderprojekt.

12:00

Frokost og udstilling

Sporindlæg

Energi, Smart Buildings, Drift og Bæredygtighed

Lokale: Kongressalen

Sporindlæg

Vand, Varme og Køl

Lokale: 104 (1. sal)

Sporindlæg

Indeklima, Lys og Ventilation

Lokale: 105 (1. sal)

12:45

Fremtiden inden HVAC og energi er digitalisering – fra ide, projektering til drift

I MOE bruger vi de digitale værktøjer til projektering af HVAC installationer gennem alle byggeriet faser. Vi tager dig gennem projekteringens faser og viser eksempler på innovative løsninger, hvor de digitale værktøjer er anvendt til dimensionering, konsistens- og kollisionskontrol, tids- og økonomistyring, drift- og vedligehold samt bæredygtighed.

Berit Grotkjær Jensen, Koncernkompetencechef, HVAC Digitalisering, MOE A/S

Lars Peter Lennert, Koncenkompetencechef, BIM-Installationer, MOE A/S

Krav til udbudsmateriale (installationsfag) i alle projekteringsfaser jævnfør ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018

Hvad skal dit udbudsmateriale indeholde i de forskellige projekteringsfaser?

Hvilke tekniske afklaringer og beslutninger skal være truffet og indarbejdet i hvilke projektfaser?

Med fokus på installationerne gennemgås begreberne og forskellene på:

 • Projektering
 • Udbudsprojekt og udførelsesprojekt
 • Funktionsudbud
 • Eftervisning og verificering

Kim Leander Hoegh, Afdelingsleder, Installationer, Laboratorier & Sundhed, MOE A/S

Krav til BR18 funktionsafprøvning af ventilationsanlæg. Måling af Nominel Volumentstrøm og SEL-værdi. Myndighedernes behandling af indsendte data til brug for ibrugtagningstilladelse.

 • Måle metoder, måle steder, dokumentation
 • Anlægenes udformning (hvem sikrer at kravet i bygnings reglementet til sel-faktoren kan opfyldes?
 • Performance test er et krav, men hvordan?
 • Dokumentation til myndigheder

John Olsen, Maskinmester, Facilities Management, Sweco Danmark A/S

13:20 Lokaleskifte / Udstilling
13:35

Sådan stiller du krav til ventilationsservice

Hvad kan du forvente af din ventilationsservice, og hvad er rimelige krav at stille? VENT-ordningen har udarbejdet en vejledning målrettet rådgivere og bygningsejere, som gør det lettere at formulere krav til service-entreprenøren.

Kai Borggreen, Forretningsleder, VENT-sekretariatet, Teknologisk Institut

Varmt brugsvand med cirkulation med inliner

Få indsigt i muligheden for at spare energi på det varme brugsvand, idet det kræver meget energi at opretholde temperaturen på det varme brugsvand kontinuerligt 365 dage om året, uanset om der bruges varmt vand eller ej. Endvidere går der hver dag varme tabt i rørskakten, så hvorfor ikke prøve at udnytte varmetabet?

Ved korrekt dimensionering og isolering af et varmtvandscirkulationssystem med inliner, kan der opnås en energieffektiv løsning med store besparelser.

 • Bygningsreglementet – BR 18 kap. 19 og 21
 • Undgå vand og varmespild / konklusion
 • Opbygning af store brugsvandsinstallationer
 • Forbrug og dimensionering
 • Varmetab og dimensionering
 • Inliner Cirkulation
 • Råd og anbefalinger

Johan Sørensen, Nordisk produktchef, NSC Manager Nordic, Viega A/S

Opsummering af krav i DS 428:2019 Brandsikring af Ventilationsanlæg

Indlægget vil belyse hovedlinjerne i den DS 428:2019, herunder opdelingen med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger, samt de 2 tillæg som indeholder en række væsentlige præciseringer.

Standardmetoderne er blevet udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for decentrale systemer,  spjældsikrede systemer, røgventilerede systemer, parkeringsventilation og mekanisk røgudluftning.

Brian Schiøtt, Projektudviklingschef, AiRFORCE

14:10 Kaffepause / Udstilling
14:40

Nærvarme (Initiativ om varmepumper på abonnement – læring og status på indsats)

Martin Vesterbæk, Senior Projektleder, EWII Energi A/S

Hvordan risikovurderer jeg større varmtvandsinstallationer i forhold til legionella?

Antallet af legionella har gennem de seneste 5 år været stigende i Danmark, og det har langt hen ad vejen ikke kunne siges, hvad der konkret er årsagen.

Fokus på opbygningen og driften af vores varmtvandsinstallationer har dog vist, at der er mange udfordringer ved disse.

Varmevandsinstallationer er ofte komplicerede at vurdere med hensyn til risikoen for, at der kan optræde legionlla i installationerne. Især i forbindelse med lidt ældre installationer vil man ved gennemgang af disse opdage, at der er dele, hvor der let kan opstå og opformeres legionella.

Som værktøjer til en risikovurdering af den enkelte installation, er der bl.a. i Rørcenteranvisning 017 LEGIONELLA – INSTALLATIONSPRINCIPPER OG BEKÆMPELSESMETODER angivet, hvordan en risikovurdering gribes an og kan gennemføres.

Indlægget vil bl.a. indeholde en gennemgang af, hvilke risikoparametre det er vigtigt at holde øje med i en varmtvandsinstallation, og hvordan en risikoanalyse i praksis kan gennemføres.

Leon Buhl, Specialist, Teknologisk Institut

Lysets indvirkning på vores trivsel

Ved en ensformig belysning uden kontraster vil vi automatisk tale højere for at gøre os forståelig.

Døgnrytmelys med manuel overstyring giver øget koncentration, bedre indlæring og søvnmønster.

Uddybning af døgnrytmelys indflydelse på vores trivsel og helbred.

Krav til hvordan et belysningsanlæg med døgnrytmelys opbygges til:

 • Skoler og daginstitutioner
 • Hospitaler
 • Psykiatri
 • Plejehjem

Hvad er økonomien i forhold til et traditionelt dagslysstyret belysningsanlæg?

Leverandør (Glamox) cases, samt demonstration af eksempler på armaturer.

Preben Møller, Ejer, PME Elrådgivning

15:15 Lokaleskifte / Udstilling
15:30

Den kemi- og kalk- og legionellafri svømmehal

Hør om 3 forskellige teknologier, der sikrer besparelser på kemi, varme, ventilation, vedligehold og sikrer mod legionella.

Ingen klor og syre
Med et kombi-klorelektrolyseanlæg skal svømmehallerne ikke transportere, opbevare og håndtere farlige kemikalier som klor og syre. Behovet for to separate kemirum fjernes, og risikoen for menneskelige fejl ved håndtering af syre og klor undgås fuldstændig. Teknologien er gennemtestet og mere end 200 europæiske svømmehaller anvender i dag allerede løsningen.

Slip for kalken
Med stort vandforbrug og hårdt vand mange steder, er de danske svømmehaller en oplagt case til installation af et blødgøringsanlæg.

Undgå legionella
Med et kemifrit legionellanlæg sikres det varme brugsvand og der skal ikke håndteres farlige kemikalier.

Christian Jensen, Industrial Sales / Technical Advisor, BWT Danmark

Varmepumper – hvad kan vi vente os?

Varmepumper er i fuld fart på vej ind i varmeforsyningen, og rigtigt mange bygninger uden for fjernvarmenettene vil blive opvarmet med varmepumper fremover. Men hvad skal vi forvente af varmepumperne – vil de altid være den rigtige løsning, hvordan er det med effektiviteten og hvordan vil varmepumper spille sammen med resten af energisystemet?

Troels Hartung, Chefkonsulent, Tekniq Arbejdsgiverne

Klimavenlige træhuse og “fordomme” omkring bedre indeklima

Som bidrag til den bæredygtige grønne omstilling er potentialet for at bruge mere træ i byggeriet i Danmark for nylig beskrevet i en rapport fra Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD rapport 2020:25) ved Aalborg Universitet.

Rapporten formidler resultater fra et projekt om anvendelsen af træ i byggeriet og bygger bl.a. på baggrund af data indsamlet gennem spørgeskemaer.

Spørgeskemaerne afslører en opfattelse af, at træ bidrager til et sundere indeklima.

Dette er i tråd med en tidligere undersøgelse på europæisk plan. Den viste, at europæerne føler sig godt tilpas, når de er omgivet af træ og dermed også, at de forbinder træets anvendelse med interiør og møbler. Samtidigt viste undersøgelsen, at de fleste mennesker kun tænkte på massivt træ, når der blev spurgt til træ generelt.

Men hvad er træ og hvad ved vi om træ og træprodukter og afgasninger, der kan påvirke kvaliteten af indeklimaet? Dette er emnet for indlægget, der fortæller om den viden vi har på området og hvad vi i byggeriet bør være opmærksomme på i relation til træ og indeklima.

Helle Vibeke Andersen, Seniorforsker, PhD, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

16:05

Lokaleskifte / Udstilling

16:20

Tænk Vildt – foredrag med Rane Willerslev

Vi befinder os i en langvarig og ulykkelig kreativitetskrise, som vi skal se at komme ud af. De egenskaber, som skal til for at omsætte kreativitet til en kraftfuld katalysator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, bliver hverken efterspurgt eller belønnet.

Vi har udviklet et nulfejlsregime og har opgivet modet til at fejle produktivt. Men det er ikke for sent, det er bare på høj tid, at vi tænker vildt. 

17:05

Afslutning – sammenfatning

Claus Andreasson, Generalsekretær, Danvak

17:15

Forfriskninger / Udstilling / Networking

17:45

Tak for i dag

Udstillere:

Airthings blev grundlagt i en innovativ ånd og med et ambitiøst mål: at tilbyde nøjagtige og brugervenlige radonmålere til folket og gøre dem lige så almindelige som røgalarmer. Airthings blev grundlagt i 2008 og er et globalt teknologiselskab, der ledes af et team af erfarne forskere, ingeniører, udviklere og visionærer med et fælles mål; at sprede viden om radon og andre indendørs luftforurenende stoffer og udvikle enkle teknologiløsninger til at hjælpe folk med at tage sig af deres helbred.

Læs mere her: https://www.airthings.com/no/

 

CLIMAID er en dansk tech start-up, der ved hjælp af indeklimamåling og en brugervenlig kommunikationsplatform hjælper virksomheder og institutioner med at forbedre indeklimaet.

Læs mere her: CLIMAID – Indeklimamåling med fokus på brugeroplevelsen

 

Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ køling, luftbefugtning, affugtning og instrumenter. Condairs løsninger styrer luftfugtigheden med stor præcision, og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug. Condair har leveret køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og de sænker udetemperaturen med 10 grader på bedepladsen Medina i Saudi-Arabien med verdens største udendørs køleanlæg.

Læs mere her: http://www.condair.dk

 

VENT-ordningen er din sikkerhed for et velfungerende ventilationsanlæg, som sikrer et godt indeklima med lavt energiforbrug.

Læs mere her: VENT-ordningen

Danvak samarbejder med IDA HVAC

IDA HVAC + VVS TF = Danvak

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

 

 

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.240 DKK

Junior

225 DKK

Senior

1.350 DKK

Ikkemedlem

4.050 DKK