user

Danvak Dagen 2019

2019-04-10 09:00:00 2018-04-10 17:00:00 Europe/Copenhagen Danvak Dagen 2019 IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
type af arrangement
Konference
Geografisk placering
IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Dato for arrangement
10 / 04 - 2019
Dato for arrangement
09:00
Id for arrangement
KF19401

Danvak Dagen 2019 – Bedre byggeri i Danmark

Få indsigt i fremtidens krav til renovering af bygninger og få eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for godt indeklima og et funktionsdygtigt byggeri, som samtidigt er energioptimeret og integreret i forsyningssystemet.

Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima.

Du kan bl.a. høre Bendt Bendtsen medlem af Europa-Parlamentet præsentere, hvad EU’s krav til energiforbrug og renovering 2050 (EPBD2018) kommer til at betyde for byggeriet i Danmark.

I Danmark bygges der nyt og renoveres hver dag – hele året rundt. Der er mange interessenter involveret i byggeprojekter, eksempelvis bygherre, rådgiver, entreprenører og producenter, og det stiller store krav til alle involverede parter at levere netop dét, der skal til, for at et byggeri fungerer efter hensigten, når det skal tages i brug. Vi arbejder for, at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden, og at kompetenceniveauet i hele værdikæden bliver højnet og dermed får flere velfungerende slut-byggerier. Derfor har vi ”plukket” nogle af landets førende specialister til dig, for at give dig den seneste nye viden på området.

Midt på dagen afslører vi vinderen af professor P. Ole Fangers forskningslegat. Vinderen holder et indlæg omkring sin forskning, og i pauserne har du mulighed for at netværke med dine fagfæller og få inspiration omkring nye spændende produkter på miniudstillingen.

Pris ved tilmelding til og med den 31. januar 2019
(inkl. 10% early bird rabat)
Pris ved tilmelding fra den 1. februar 2019
Ordinært medlem 3.240 3.600
Juniormedlem * 225 250
Seniormedlem 1.350 1.500
Andre 4.050 4.500

* Der er afsat 20 billetter til juniormedlemmer, der fordeles efter først til mølle-princippet.

Bliv udstiller på Danvak Dagen 2019!

Din virksomhed har mulighed for at være til stede med en ministand på Danvak Dagen. Prisen for en stand er på 8.000 kr. ekskl. moms. Standpladser fordeles efter først til mølle-princippet. Ring til sekretariatet på 36 36 90 60 for flere oplysninger.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

Vi byder velkommen til alle byggeriets aktører!

Program

Tidspunkt

Kongressalen

Lokale 1

Lokale 2

08.30 Registrering, morgenbuffet, udstilling
09:00 Velkomst
Claus Andreasson, Generalsekretær Danvak
09:05 EPBD 2018 – et nyt og mere ansvarligt bygningsdirektiv i Europa
Bendt Bendtsen, Medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti, EPP-Gruppen
EU vedtog i 2018 et nyt direktiv for bygningers energimæssige ydeevne. EU-landene skal implementere reglerne i national lovgivning og direktivet skal omsættes til praksis. Forbedring af Europas bygninger er afgørende for at levere på EU’s klima- og energimål, og gøre Europa mere bæredygtigt.
09:25 Kvalitetssikring ifm. overlevering mellem aktørerne i byggeriet med fokus på installationer og de driftsanvarliges kompetencer
Formand, Danvak
09:40 Speed præsentationer udstillere
10:00 Pause Pause Pause

Spor 1

Byggeprocessen, Drift og Økonomi

Spor 2

Energi, Varme og Bæredygtighed

Spor 3

Indeklima, Ventilation og Vand

10.10 Hvorfor de tekniske installationer i bygninger er så dyre, og hvordan vi kan gøre det billigere
Nicolai Wylich, National salgschef, Kemp & Lauritzen
Den teknologiske udvikling betyder at de tekniske installationer i flere tilfælde fylder mere i prisbilledet end prisen på råhuset. Og når Internet of Things (IoT) kan styre teknikken og alarmere os om afvigelser i tilstanden, er vejen banet for at nedbringe de samlede omkostninger ved at eje og drive bygninger.
Bygninger skal være et aktiv i energisystemet
Helle Juhler-Verdoner, Branchechef – Intelligent Energi, Dansk Energi
Bygninger er prosumers, energilager m.m. i energisystemer – et centralt aktiv i den samlede infrastuktur. Det er derfor helt afgørende at stille krav til dataudnyttelse, regulering, smartness indikator-udvikling m.m. i disse år, hvor vi ser frem mod mulige udviklingsscenarier for indretningen af vores energi- og forsyningssystem i 2050.
Sundhed i bygninger og materialernes betydning
Steffen E. Maagaard, Technical Director Energy Design and Indoor Climate, MOE A/S
10:45 Kaffepause/udstilling Kaffepause/udstilling Kaffepause/udstilling
11:10 Inspektion, fejl- og mangelgennemgang af installationer og konstruktioner ved hjælp af droneteknologi og kunstig intelligens
Finn Bormlund, Projektleder, A/S Storebælt og Henrik Bech Jensen, chefdronepilot, Integra
Hør om Sund & Bælts erfaringer med brug af droner og kunstig intelligens til inspektion af Storebæltsforbindelsen samt Integras præsentation af flyve- og sensortekniske muligheder med droner til inspektion af bygninger udvendigt og indvendigt.
Anvendelse af data til energieffektivisering i kommuner og regioner
Morten Wismann Halkjær, Konsulent, NIRAS
Mikael Hallstrøm Eriksen, Konsulent, NIRAS
I hvilket omfang udnyttes data som grundlag for energieffektivisering, hvilke barrierer hæmmer anvendelse af data, og hvad motiverer til øget brug af data? NIRAS præsenterer hovedkonklusioner fra en kortlægning af kommuners og regioners brug af data i forbindelse med energieffektivisering.
IndeklimaKvalitet – hvor godt er dit indeklima?
Tine Steen Larsen, Lektor, Ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Hvad vil en mærkningsordning for IndeklimaKvalitet omfatte? Og hvordan sammenholder man kvaliteten af både termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk indeklima i et enkelt værktøj? Det har samfundspartnerskabet REBUS givet et bud på med værktøjet IV20, som vurderer potentialet for et godt indeklima i din bolig.
11.45 Pause Pause Pause
11.55 Tab af viden i værdikæden – hvordan gør vi det bedre?
Kim Haugbølle, Seniorforsker, Ph.d., SBi, AAU
Tab af værdifuld viden ved overlevering mellem faserne i et byggeprojekt. Kim Haugbølle vil udfordre denne forklaring og i stedet pege på mindst to andre forklaringer, som åbner nye muligheder for at fremme et bedre indeklima.
Undersøgelse af energiforbrug til bygningsautomatik
Christoffer Haugh Brinch og Christian Nicolai Nielsen, BSc. Eng. (Byggeteknologi), Studerende, DTU
I Danmark implementeres i stigende grad mere bygningsautomatik i nybyggeri, men der er imidlertid ingen krav, der omhandler energiforbruget til dette. Projektet undersøgte en moderne kontorbygning (casestudie) med fokus på at bestemme dette energiforbrug, og for at vurdere om der generelt bør tages højde for det.
Ny SBi-anvisning om undersøgelse og vurdering af skimmelsvampevækst i bygninger
Ulf Thrane, Seniorforsker, Ph.D, SBi, AAU
En ny SBi-anvisning omhandler undersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst og giver baggrund for at kunne foretage en sundhedsmæssig og byggeteknisk vurdering af de fundne resultater. Den beskriver årsag og baggrund for skimmelsvampevækst i bygninger og beskriver kort de hyppigst forekommende skimmelsvampe.
12:30 Frokost/udstilling Frokost/udstilling Frokost/udstilling
13:30 Præsentation af årets modtager af P. Ole Fangers forskningslegat
14.00 Pause Pause Pause

Spor 1

Byggeprocessen, Drift og Økonomi

Spor 2

Energi, Varme og Bæredygtighed

Spor 3

Indeklima, Ventilation og Vand

14:10 Energirenovering eller modernisering med energifinansiering
Hans Andersen, Energichef Teknik, Energi & Indeklima, DEAS A/S
Indlægget perspektiverer ejendomsinvestorers incitamenter for at gå aktivt til værks mht. at opgradere porteføljens performance mht. at levere indeklima og energieffektivitet. Indlægget belyser, hvorledes emnerne kan indarbejdes i det løbende arbejde med at drifte og udvikle ejendommene.
Energi2020 bygning: Forbruger og producent
Søren Rise, Ejer/Formand, Rise Energi/Danvak Bygningsenergi
Energi2020 bygninngen er en hjørnesten i fremtidens energinet med distribueret produktion. Bygningsejere bliver aktører på energimarkedet, de køber, sælger og lagrer energi løbende, styret af markedsprisen eller aftaler med elhandlere om peak shaving (skærer toppen af forbrug) eller timeshift (skubber forbruget til et tidspunkt med overskud af energi)
Vand af anden kvalitet bliver en del af hverdagen
Raymond Skaarup, Direktør, Tårnby Forsyning
Som forsyningsselskab ser vi “vand af anden kvalitet” som en ressource, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning. På mødet vil jeg fokusere på muligheder og barrierer ved at bruge denne resource. Ikke mindst sikkerhedsaspektet, der er et væsentligt forhold at have fokus på.
14:45 Pause Pause Pause
14:55 Det gode samarbejde i byggeprocessen ved hospitalsbyggeri, er det andet end varm luft?
Tommy Steen Møller, Projektleder Bygge og Anlæg, Region Sjælland
Bygherren ved det nye Universitetshospital i Køge stillede store krav til og evaluerede på det gode samarbejde og den gode byggeproces i forbindelse med udbuddet af den store totalentreprise. Ved valget af en udenlandsk entreprenør har fordommene efterfølgende stået i kø. Hvorfor og hvordan er det så gået?
VE godkendelsesordningen
Simon O. Rasmussen, Underdirektør,TEKNIQ og
Claus Schøn Poulsen, Centerchef, Teknologisk Institut
VE godkendelsesordningen gennemgik i slutningen af 2018 en revitalisering initieret af Energistyrelsen, hvor mere end 100 installatører var gennem et kursusforløb på varmepumpeområdet. Baggrunden for initiativet udspringer af ønsket om at opruste på kompetencerne hos aktørerne i et støt stigende varmepumpemarked.
Biokorrosion i rustfrit stålrør og pressefittings
Lars Grøn Schjoldager, RDE, CheckPoint World
Når rør i rustfrit stål og fittings presses under opsætningen, påføres metaloverfladerne en mekanisk beskadigelse. Når installationen fyldes med ledningsvand, er der risiko for galvanisk korrosion, og der dannes biofilm på metaloverfladerne. Typen af baktierier i biofilmen er afgørende for, om der opstår korrosion og spaltekorrosion.
15:30 Kaffepause/udstilling Kaffepause/udstilling Kaffepause/udstilling
15.50 Totaløkonomi som værktøj ved valg af ventilationsløsninger
Mads Hulmose Wagner, Gruppeleder – Specialkompetencer, MOE A/S
Projektering af ventilationsanlæg baseres ofte på performance ved de dimensionerende forhold og man forsømmer derfor at fokusere på anlæggets performance i drift. Inddrages driftsprofiler i totaløkonomiske beregninger, kan der skabes synergier mellem anlægs- og driftsøkonomi og give et bedre grundlag for valg af løsning.
Frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet
Søren Aggerholm, Forskningschef, SBi, AAU
Ministeren har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udarbejde oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet. Oplægget er blevet til i tæt samråd med byggebranchen. Oplægget er afleveret til politikerne ved årsskiftet. Indlægget vil beskrive oplægget og gøre status på det.
Hvor blev ventilationen af i den danske folkeskole?
Flemming Johansen, VVS-tekniker, Bornholms Regionskommune
Case story fra Bornholms Regionskommune. Implementering af ventilation i alle øens folkeskoler 2017 – 2020. I rigtig mange år har landets folkeskoler manglet funktionel ventilation. Allerede tilbage i 1980’erne, havde man kendskab til vigtigheden af frisk luft for at sikre bedre indlæring. Hvad gik galt og hvem har ansvaret? Og hvorledes kommer kommunerne og branchen tilbage på sporet igen?
16:25 Pause Pause Pause
16:35 Samarbejde gennem tillid
Asger Fredslund, Stifter & partner, Siriuspartner
Tillid er en afgørende ingrediens i vores relationer på jobbet, uanset om det er til vores leder eller til kollegaerne og forståelsen for at forskellighed er en styrke, ikke en begrænsning. Hør Asger Fredslunds inspirerende indlæg med medrivende historier fra bl.a. Nordøstgrønland med Slædepatruljen Sirius.
17:20 Drinks  & networking

 

– Programmet er under udarbejdelse og vil blive opdateret løbende –

Priser (ekskl. moms)

Ordinær

3.240 DKK

Junior

225 DKK

Senior

1.350 DKK

Ikkemedlem

4.050 DKK